Close the menu

Termeni și condiții generale ale Campaniei promoționale „Suport Program RABLA” derulată de Porsche România SRL

 1. Prevederi generale
  1. Porsche Romania SRL, o societate de naționalitate română, având sediul social în Bd. Pipera nr. 2, Voluntari, jud Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J23/196/2004, cod unic de înregistrare 9997007 (denumită în continuare „Porsche”) operează la adresa oferte.volkswagen.ro/rabla o campanie promoțională (denumită în continuare „Campania promoțională”) prin intermediul căreia oferă persoanelor fizice sau persoanelor juridice (denumit în continuare, în mod individual, „Clientul”) o reducere comercială în valoare de 500 de euro (brut) (denumit în continuare „Voucher”) la achiziționarea unui autoturism marca Volkswagen dintre cele prezentate pe website-ul oferte.volkswagen.ro/rabla, in limita stocului disponibil (denumit în continuare „Autoturismul”), în măsura în care achiziționarea are loc în conformitate cu acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „TCG”). Prin solicitarea efectuată de către Client în vederea beneficierii de reducerea comercială aferentă Voucher-ului, Clientul declară că a luat la cunoștință și acceptă în mod expres TCG, acestea fiind obligatorii pentru toți clienții.
  2. TCG sunt disponibili oricărui solicitant, în format digital, pe website-ul oferte.volkswagen.ro/rabla/termeni-si-conditii.
  3. Porsche își rezervă dreptul de a modifica TCG oricând, aceste modificări urmând a intra în vigoare în termen de 48 de ore de la data publicării acestora pe website-ul oferte.volkswagen.ro/rabla/termeni-si-conditii.
  4. Posibilitatea solicitării și beneficierii de reducerea comercială aferentă Voucher-ului este disponibilă tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data efectuării solicitării Voucher-ului în conformitate cu TCG, precum și persoanelor juridice înființate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și care acceptă TCG. De asemenea, Clientul trebuie să dețină o adresă de e-mail valabilă. 
  5. Locul desfășurării este România.
  6. Campania promoțională se desfășoară în perioada 1.03.2023 - 1.06.2023. Porsche își rezervă dreptul de a înceta în orice moment Campania promoțională. Cu toate acestea, Clienții către care Porsche a confirmat acordarea Voucher-ului, în conformitate cu TCG, vor putea beneficia, în continuare, de Voucher, în condițiile TCG.
    
 2. Condițiile și mecanismul accesării Voucher-ului.
  1. Voucher-ul are caracterul unei reduceri comerciale acordate de Porsche și se aplică asupra prețului de vânzare al autoturismului achiziționat de către Client de la unul dintre distribuitorii autorizați pentru marca Volkswagen, prin respectarea TCG. Lista distribuitorilor autorizați pentru marca Volkswagen este disponibilă la: https://www.volkswagen.ro/distribuitor-volkswagen.
  2. Voucher-ul poate fi utilizat de către Client doar cu privire la achiziția unui Autoturism de la unul dintre distribuitorii autorizați pentru marca Volkswagen, condiționat de achiziționarea acestuia în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 - publicat la 04.02.2022, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (denumit în continuare „Programul Rabla”). Pentru claritate, reducerea de care beneficiază Clientul ca urmare a utilizării Voucher-ului se cumulează cu reducerea/reducerile de care Clientul beneficiază ca urmare a accesării Programului Rabla, în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul 180/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020 („Ghidul de finantare”). Orice modificare asupra Ghidului de finanțare efectuată de autoritățile competente în perioada campaniei promoționale (conform clauzei 1.6 de mai sus) nu afectează posibilitatea Clientului de a beneficia de Voucher. În situația în care Clientul nu beneficiază de reducerea/reducerile acordate în baza Programului Rabla, Clientul nu va putea beneficia de reducerea comercială aferentă Voucher-ului.
  3. În vederea verificării măsurii în care la achiziționarea Autoturismului Clientul a beneficiat de o reducere ca urmare a accesării Programului Rabla, Porsche poate solicita de la distribuitorul autorizat de la care clientul achiziționează Autoturismul documentele justificative în acest sens, prin respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv în materia protecției datelor cu caracter personal. 
  4. Voucher-ul va fi utilizat de către Client pentru achiziționarea unui Autoturism cel târziu până la data de 1.06.2023, inclusiv. Pentru claritate, în situația în care Clientul nu va semna contractul de vânzare pentru Autoturism cu unul dintre distribuitorii autorizați Volkswagen până la data de 1.06.2023 inclusiv, Clientul nu va beneficia de reducerea acordată prin Voucher. Reducerea comerciala acordată prin Voucher se aplică indiferent dacă livrarea Autoturismului are loc anterior sau ulterior datei de 1.06.2023, inclusiv.
  5. Clientul este pe deplin responsabil pentru îndeplinirea oricăror și tuturor condițiilor necesare în vederea accesării beneficiului/beneficiilor în cadrul Programului Rabla. Porsche nu acceptă nicio pretenție din partea Clientului ca urmare a imposibilității accesării de către Client a reducerii/reducerilor în cadrul Programului Rabla. 
  6. Clientul are dreptul de a beneficia de un singur Voucher în cadrul Campaniei Promoționale.
  7. Porsche își rezervă dreptul de a nu acorda Voucher-ul Clientului / de a retrage Voucher-ul acordat Clientului în situația nerespectării oricărei prevederi a TCG de către Client, realizată cu scopul de a frauda, sub orice formă Campania promoțională.
  8. În vederea accesării Voucher-ului, Clientul va solicita o ofertă personalizată pentru achiziționarea unui autoturism marca Volkswagen prin completarea datelor solicitate prin website-ul: oferte.volkswagen.ro/rabla și va apăsa butonul „Trimite”. Transmiterea solicitării pentru o ofertă personalizată nu generează vreo obligație în sarcina Clientului în vederea încheierii unui contract de vânzare pentru un autoturism marca Volkswagen.
  9. Ulterior îndeplinirii formalităților descrise la punctul 2.8 de mai sus, Clientul va primi pe adresa de e-mail indicată în formularul de solicitare a ofertei personalizate un mesaj (i) prin care Porsche confirmă faptul că Clientul poate beneficia de reducerea comercială aferentă Voucher-ului în valoare de 500 de euro (brut) la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a autoturismului marca Volkswagen, în conformitate cu TCG și (ii) in pasul urmator trimiterii cu succes a formularului, Voucher-ul se va putea descarca in format PDF. În vederea beneficierii de reducerea comercială aferentă Voucher-ului, Clientul va prezenta Voucher-ul, în forma digital sau fizic (hârtie) distribuitorului autorizat de la care urmează să achiziționeze Autoturismul. 
  10. Pentru evitarea oricărui dubiu, Voucher-ul are calitatea unei reduceri comerciale acordate de Porsche. Clientul declară că înțelege și acceptă faptul că contractul de vânzare-cumpărare cu privire la Autoturismul pentru care a solicitat acordarea Voucher-ului se va încheia între Client, în calitate de cumpărător, și distribuitorul selectat, în calitate de vânzător, Porsche fiind o terță parte față de această relație contractuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, Clientul declară ca înțelege și este de acord cu faptul că reducerea comercială aferentă Voucher-ului, în valoare de 500 de euro, (cu TVA inclus), va fi aplicată la prețul final de vânzare al Autoturismului, ce este stabilit de distribuitorul autorizat, în calitate de vânzător, în conformitate cu propria-i politică comercială, și care este negociat cu Clientul.
  11. Reducerea comercială aferentă Voucher-ului poate fi cumulată cu alte reduceri comerciale oferite de Porsche, cu exceptia: Voucher rezervare online - (https://www.volkswagen.ro/oferte-online) precum și cu orice reduceri, indiferent de natura acestora, oferite de distribuitorul autorizat, dacă este cazul.
  12. Prețul final de vânzare al Autoturismului este stabilit de către fiecare distribuitor autorizat în parte, în conformitate cu propria-i politică comercială, și poate fi diferit de prețul afișat pentru Autoturismul în cauză pe site-ul oferte.volkswagen.ro/rabla dat fiind caracterul recomandat și neobligatoriu al prețului afișat pe website.
 3. Legea aplicabilă / Instanța competentă
  1. Prezentele TCG sunt supuse prevederilor legii române.
  2. În cazul unor neînțelegeri apărute între Porsche și Client cu privire la orice aspecte referitoare la TCG, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta diferendul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.
  3. În cazul oricăror nelămuriri ori nemulțumiri în legătură cu TCG, Clientul poate sesiza Porsche la următoarea adresă de e-mail: vw.contact@porsche.ro.
    
 4. Nulitate parțială
  1. În cazul în care anumite prevederi ale acestor TCG sunt sau devin nule, acest lucru nu aduce atingere valabilității celorlalte prevederi, iar TCG rămân valabile în rest pentru ambele părți. Porsche este obligat să adopte o nouă prevedere, ținând cont de interesele ambelor părți, care să corespundă cât mai bine scopului urmărit de prevederea nulă.
    
 5. Drepturi de proprietate intelectuală
  1. Toate prezentările și textele de pe pagina web oferte.volkswagen.ro/rabla inclusiv aceste TCG, sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Orice utilizare neconformă scopului accesării Voucher-ului, inclusiv multiplicarea, copierea etc. fără acordul prealabil explicit al Porsche, este interzisă.
    
 6. Prelucrarea datelor personale
  1. În scopul acordării Voucher-ului, Porsche România prelucrează datele cu caracter personal puse la dispoziție de către client (persoana vizată) în baza luării măsurilor precontractuale, conform solicitărilor clienților (persoanelor vizate).
  2. Porsche România respectă prevederile Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal pe durata derulării rezervării online și ulterior.
  3. Datele cu caracter personal ale clienților (persoane vizate) vor fi stocate doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, respectiv pe perioada derulării Campaniei promoționale, inclusiv pe o durată de 3 ani ori pe durata cerută de lege pentru păstrarea documentelor justificative.
  4. Informații complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Porsche România pot fi obținute consultând Declarația privind protecția datelor disponibilă la adresa https://www.volkswagen.ro/datele-companiei-1/protectia-datelor.
 7. Forța majoră
  1. Pentru scopul TCG, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Porsche și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin TCG. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica TCG.
  2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea TCG și desfășurarea procedurii de rezervare, Porsche va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 si 1557 C.civ. Porsche, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Clienților existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

PORSCHE ROMANIA SRL
Bdul Pipera, Nr 2, Voluntari, Ilfov
Adresă de e-mail: vw.contact@porsche.ro
Versiune: Martie 2023